NEXT AMP WORKSHOP
Dubai (English)
Aishwaryam 08-12-2018
Goa(English)
Aishwaryam 12-01-2019
Anubandham 13-01-2019
Chennai(Tamil)
Tejas Chakra 19-01-2019
Psychic Energy 20-01-2019
Salem(Tamil)
Srividya 26-01-2019
Aishwaryam 27-01-2019
Trichy(Tamil)
Psychic Energy 02-02-2019
Anubandham 03-02-2019
Chennai(Tamil)
Alpha Meditation Level 1 10-02-2019