NEXT AMP WORKSHOP
Coimbatore (Tamil )
Tejas Chakra 22-06-2018
Srividya 23-06-2018
Level - 1 24-06-2018
Chennai (Tamil )
Spiritual Counseling 31-06-2018
Spiritual Counseling 01-07-2018
Dubai (English )
Sanjeevani 13-07-2018
Chennai (Tamil )
Srividya 11-08-2018
Level - 1 12-08-2018
Bengaluru (English)
Tejas Chakra 18-08-2018
Psychic Energy 19-08-2018
Coimbatore (English )
Sanjeevani 26-08-2018
Trichy (Tamil)
Kundalini Maha Shakthi 15-09-2018
Aishwaryam 16-09-2018
Chennai (Tamil)
Amrut Siddhi 22-09-2018
Sanjeevani 23-09-2018