NEXT AMP WORKSHOP
Chennai(Tamil)
Srividya 18-05-2019
Aishwaryam 19-05-2019
CHENNAI (Tamil)
ALPHA LEVEL-1 26-05-2019
Tirunelveli (Tamil)
Sanjeevani 01-06-2019
Aishwaryam 02-06-2019
KAILASH YATRA
KAILASH YATRA 08-06-2019 to 15.06.2019
Chennai(Tamil)
Cell Glow - Karma Dosha 22-06-2019
Amrut Siddhi 23-06-2019
Salem(Tamil)
Cell Glow - Karma Dosha 29-06-2019
Anubandham 30-06-2019